Algemene Voorwaarden NAP Stukadoors

 1. Toepassingsgebied

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verleend door NAP Stukadoors VOF, gevestigd te De Hoek 99, hierna te noemen "het bedrijf". Door gebruik te maken van de diensten van het bedrijf stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

 2. Offertes en Overeenkomsten

  2.1. Alle offertes en prijsopgaven van het bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

  2.2. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant akkoord gaat met een schriftelijke offerte of prijsopgave van het bedrijf, of na mondelinge overeenstemming die schriftelijk wordt bevestigd door het bedrijf.

 3. Uitvoering van diensten

  3.1. Het bedrijf zal de diensten naar beste vermogen uitvoeren, met inachtneming van de professionele standaarden en kwaliteitseisen in de stukadoorsbranche.

  3.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of vertragingen als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de klant.

  3.3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de uitvoering van diensten te weigeren of op te schorten indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, overmacht, of als de klant zijn verplichtingen niet nakomt.

 4. Prijzen en Betaling

  4.1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

  4.2. Het bedrijf zal de klant voorzien van een prijsopgave voorafgaand aan de uitvoering van de diensten. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant 50% van het totale factuurbedrag te voldoen als aanbetaling voor aanvang van de werkzaamheden.

  4.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 5. Aansprakelijkheid en Garantie

  5.1. Het bedrijf is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aantoonbare fout of nalatigheid bij de uitvoering van de diensten. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf wordt gedekt.

  5.2. Het bedrijf geeft garantie op de uitgevoerde werkzaamheden voor een periode van [aantal] maanden, tenzij anders schrift